คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.
  • ISEEE

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

314078

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือกับบริษัท Robert Bosch Inc. (Thailand)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 Mr.Joseph Hong กรรมการผู้จัดการ บริษัท Robert Bosch Inc. (Thailand) ได้ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือด้านการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา กับหน่วยงานทางการศึกษาจาก 5 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบัน TGGS ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบัน SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
DSC_0178

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 4th International Symposium on Engineering, Energy and Environment (4th ISEEE)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย 6 แห่งในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Nagaoka University of Technology (NUT), Saitama University (SU) ,Tokyo Institute of Technology (TIT), Hiroshima University (HU), Yokohama National University (YNU) และ Toyohashi University of Technology พร้อมด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สถาบันนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 4th International Symposium on Engineering, Energy and Environment (4th ISEEE) ในหัวข้อ “Engineering for Sustainable Society: a Move toward a Better World” เมื่อวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
DSC_0146

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPex)

งานมาตรฐานการศึกษาและแผนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ ในเรื่องของ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) ” เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม วศ.702 ชั้น 7 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจประเมิน
DSC_0102

โครงการ TEP – TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน TEP – TEPE University Tour

โครงการ TEP และ TEPE ได้จัดงาน TEP – TEPE University Tour สำหรับผู้ปกครอง ที่โรงภาพยนตร์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย อาจารย์ ดร.จิรประภา กิมสุนทร ผู้อำนวยการโครงการฯ ได้ให้เกียรติบรรยายข้อมูลโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558
DSC05023

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย แก่นิสิตนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก 4 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 20 ทุน ทุนการศึกษาละ 20,000 บาท รวม 400,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสทางการศึกษา ณ ห้อง Persimmon Room ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้ เมื่อเร็วๆนี้
DSC_0042

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาตร์ เป็นประธานในงานแสดงมุฑิตาจิต ของ รองศาสตราจารย์ ณรงค์ บวบทอง จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
DSC_0238

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Iwate University ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร และอาจารย์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Iwate University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_000300

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในอินเดีย

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ Prof. Dr. P.S. Bhatnagar, Director of B.K. Birla Institute of Technology และ Dr. Alka Aggrawal, Director, Mewar University ที่เดินทางมาหารือทางด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ณ ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0029

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) เป็นประธานกรรมการ
DSCF5294

ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จากการประชุมวิชาการ เรื่อง วิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ (International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology : i-CREATe 2015) ณ มหาวิทยาลัย นันยาง เทคโนโลยี สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่11-14 สิงหาคม 2558

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน