คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.
  • Bannerหลักสูตรอบรมผู้บริหาร
  • โครงการอบรมภายนอกปี2559

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

TR-59-600x400

ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนศ. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป

โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิต บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรมแล้วตั้งแต่วันนี้...เป็นต้นไป
5326

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Tunghai University

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ได้แก่ รศ.ดร.ศุภชัย สุรพันธ์ และรศ.ดร.จรี ไชยชาญ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Tunghai University ได้แก่ Prof. Dr. I-Kuan Yang, Dean of College of Engineering and Professor of Chemical and Materials Engineering, Prof. Dr. Chin-Yin Huang, Department of Industrial Engineering and Enterprise Information, Ms. Rachel Huang, Director of International Cooperation Office of International Education & Programs
DSC_0144

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้แทนจากออสเตรเลีย

ศาสตราจารย์ ดร. ประมวญ เทพชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ คณะผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลียและรัฐบาลออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0074

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Norton University ราชอาณาจักรกัมพูชา

รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Norton University ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0171

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 8

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2559 ณ โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและประกันคุณภาพ และ อาจารย์ ดร. กฤษฎา ไชยสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดงาน
DSC_0121

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ในงานมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรม ต่อด้วยการให้ปัจฉิมโอวาท อวยพรศิษย์ และผูกข้อมือศิษย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและประกันคุณภาพ พร้อมคณาจารย์ทุกภาควิชา
DSC_0195

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางไปเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
DSC_003400

โครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Pre Departure Orientation :  TEP-UNSW ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน Pre Departure Orientation : TEP-UNSW ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อ ณ University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา เลิศโภคะสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
13076883_10205132338582155_7489076539001410853_n_%281%29

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาชาวต่างชาติ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อรับปริญญาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ มีนักศึกษาชาวต่างชาติจากโครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานจำนวน 4 คน จากทั้งสิ้น 7 คน ที่ได้รับทุนการศึกษา งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ปรีดีพนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Announcement

National Chung Cheng University (CCU)  ประกาศให้ทุนฝึกงานแก่นศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

National Chung Cheng University (CCU) ประเทศไต้หวัน ประกาศให้ทุนฝึกงาน (ฟรี) แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 3 หรือ ป โท ช่วงเวลา 6-8 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 27 สิงหาคม 2559 นักศึกษาที่สนใจ จะต้องมีเนื้อหาวิจัยตรงกับทางไต้หวัน โดยเข้าไปอ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.engr.tu.ac.th/en/scholarships/call-for-summer-internship นักศึกษาสามารถสมัครตรงที่ CCU ได้เลยที่ Ms Yvonne Wu (admuwu@ccu.edu.tw)

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน