คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

รายนามผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

Dean

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001 ext. 3001
Wanwisa

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
Monchai

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
IMG_8039

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา เลิศโภคะสมบัติ
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
Channarong01

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
Somsak1

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
10687005_1381968395436363_6259548904411528238_n

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.กฤษฎา ไชยสาร
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
temp11Mar13

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
it

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ เตชะธีราวัฒน์
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
DSC_0071-1

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ

อาจารย์ ดร.สุภมาศ สุชาตานนท์
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
DSC_0841

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

อาจารย์ ศิริศิลป์ กองศิลป์
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
S__7839812

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์พัทยา

อาจารย์ ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
AJ._air01

ผู้อำนวยการโครงการ TEP & TEPE

อาจารย์ ดร.จิรประภา กิมสุนทร
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
Monchai01

ผู้อำนวยการโครงการ TU-PINE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001
secretary

เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสุกัญญา ว่องวิกย์การ
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้