คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์ม มคอ.5 และ มคอ.6: ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม Course Syllabus: ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนคุมสอบ: ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มยกเลิก/การจัดสอบเอง: ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเปลี่ยนเวลาสอบ และขอใช้ห้องคอมฯ ห้องเขียนแบบ: ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งการขาดสอบ: ดาวน์โหลด
ใบปะหน้าซองข้อสอบ: ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

คำร้องกรณีขาดสอบ: ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คำร้องกักตัวสอบ: ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา: ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คำร้องขอจดทะเบียนต่ำกว่าข้อบังคับ: ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คำร้องขอจดทะเบียนเกินข้อบังคับ: ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คำร้องขอถอนรายวิชาล่าช้ากรณีพิเศษ: ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คำร้องขอทบทวนผลการศึกษา: ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คำร้องขอผ่อนผันการชำระในจดทะเบียน: ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คำร้องขอลาออก: ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คำร้องขออนุญาตจดทะเบียนเรียน: ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต: ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คำร้องจดทะเบียนข้ามสถาบัน: ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คำร้องจดทะเบียนข้ามโครงการ: ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คำร้องจดทะเบียนล่าช้ากรณีพิเศษ: ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คำร้องทั่วไป: ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คำร้องลาพักการศึกษา: ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตารางการลงชื่อรับทราบการย้ายวันสอบ: ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มสำหรับบุคคลทั่วไป

แบบฟอร์มสมัครงานตำแหน่งอาจารย์: ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่: ดาวน์โหลด

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้