คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

PR-2558_resize_resize

ขอเชิญนศ. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2558 โดยศูนย์คอมฯ

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตร Excel 2013, PowerPoint 2013,Visio 2013, Google App & Google Drive, PHP & My SQL, WordPress, การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และเทคนิคการตรวจสอบเครือข่าย
170303

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “บำบัดโรค ชะลอวัย ได้สุขภาพดี ด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการ “บำบัดโรค ชะลอวัย ได้สุขภาพดี ด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด” ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด เวลเนสแคร์ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1- 3 พฤษภาคม 2558
DSC_0451

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา “การเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยงานมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการสัมมนา “การเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้คุณภาพ ปีการศึกษา 2557 และตามรูปแบบของ มคอ.7 ให้แก่คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในคณะฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์
DSC_0766

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม “ความเสี่ยง การดูแลสุขภาพ และป้องกันปัญหาการบาดเจ็บสะสมจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม “ความเสี่ยง การดูแลสุขภาพ และป้องกันปัญหาการบาดเจ็บสะสมจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ” เมื่อวันที่ 9 และ 17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 2 อาคารวิจัยและปฏิบัติการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
158201

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้คัดเลือกผลงาน เรื่อง “ซีเมนต์โปร่งแสง” ของ รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ เข้าร่วมแสดงผลงานในรายการโทรทัศน์ “The Master of Innovation (สุดยอดนวัตกรรม)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดโครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม เพื่อผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ที่มีศักยภาพไปพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่าเชิงพณิขย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำเสนอผลงานในรูปแบบรายการโรทัศน์ "The Master of Innovation (สุดยอดนวัตกรรม)" เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00น. ณโรงละครมวยไทยไลฟ์ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟรอนท์
TU

นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 6 เหรียญรางวัล จากการประกวดผลงานการประดิษฐ์นานาชาติ ประจำปี 2015 ณ  กรุงเจนีวา

นักวิจัยธรรมศาสตร์ ร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 43 “The 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 15-16 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 14 ผลงาน โดยมีผลงานของนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรวม 6 รางวัล แบ่งเป็น 1 เหรียญทองเกียรติยศ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง และ 3 รางวัลพิเศษ ที่มอบให้โดยนานาประเทศ
Presentation1_resize_resize

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม grad school ระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ“Professional Competency” (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม grad school ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร. สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ วิทยากรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในหัวข้อ"Professional Competency" รับจำนวนจำกัด 30 ที่นั่งเท่านั้น (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
DSC_0091

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมรณรงค์แต่งกายแบบไทยทุกวันศุกร์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมรณรงค์แต่งกายแบบไทยทุกวันศุกร์ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้ขอความร่วมมือไปยังบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการแต่งชุดไทยในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เริ่มรณรงค์ตั้งแต่หลังเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2558
DSC_0405

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และให้ปัจฉิมโอวาท อวยพรศิษย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผูกข้อมูลศิษย์
DSC_0238

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิชาการ (Academic Week 2015)

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 7 (Academic Week 2015) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน