คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

1L

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 5   ในงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 31

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 5 ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 31 ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน "BACKPACKING-รถไฟฟ้าที่สามารถพับเป็นเป้สะพายหลัง" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงาน "POWER ASSISTED WHEELCHAIR" โดยมีการคัดเลือกผลงานพร้อมประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ที่ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี
S__8028183

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Music in the garden 2015

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Music in the garden ประจำปี 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมผู้อำนวยการโครงการฯ และรองผู้อำนวยการโครงการฯ โดยในงานมีการประกวดวงดนตรีจากหลากหลายคณะ มีซุ้มอาหารเครื่องดื่ม ซุ้มถ่ายรูป เล่นเกมส์ และลงทะเบียนลุ้นรับของรางวัลจากโครงการฯ
1424224726442

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Community and Technological Camp

เมื่อวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 5 ราย จากโครงการ TEP-TEPE และภาคปกติ คือ อาจารย์ ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ นาย ชัชนันท์ ทรัพย์อุดมกุล (TEP-TEPE) นางสาว ปรีชญา สาระผล (TEP-TEPE) นาย วศิน ออวัฒนกุล (ภาคปกติ) และนาย วรัตถ์ สิทธิ์เหล่าถาวร (ภาคปกติ) ไปร่วมทำกิจกรรม Community and Technological Camp ที่ Institute Technology Sepuluh Nopember ประเทศอินโดนีเซีย
DSC_0014

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมพิธีรับมอบ Software License “BRICSCAD และ SPACECLAIM

รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนในการรับมอบลิขสิทธิ์การใช้ Software License “BRICSCAD และ SPACECLAIM จาก บริษัท แคด อินโนเวทีฟ จำกัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
DSC_0012

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะทำงานพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะทำงานพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง นำโดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายลือชัย ทองนิล นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ และนางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรสุวรรณ จากสภาวิศวกร ในการประชุมพิจารณาคุณสมบัติการเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Untitled-1

บทความวิจัยของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับประกาศเกียรติคุณแสดงการถูกดาวน์โหลดสูงสุด ประจำปี 2014 ในทุกวารสารที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Taylor & Francis

สำนักพิมพ์ Taylor & Francis ได้ประกาศรายชื่อบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารและได้รับการดาวน์โหลดสูงที่สุดประจำปี 2014 ซึ่งในกลุ่มของวารสารสาขา Operation Research and Management Science โดยบทความเรื่อง The relationships between firm’s strategy, resources and innovation performance: resources-based view perspective ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ทำร่วมกับนักวิจัยจาก University of Greenich ประเทศอังกฤษ และ Monash University ประเทศออสเตรเลีย และลงตีพิมพในวารสาร Production Planning and Control ปีที่ 25 ฉบับที่ 15 หน้า 1231–1246 (ISI Impact Factor = 0.991) ได้รับการจัดลำดับเป็นบทความที่ถูกดาวน์โหลดสูงที่สุด ประจำปี 2014
DSC_0035

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก Glasgow University

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ Prof. Dr. Frank N. Coton และ Prof. Dr. Trevor Hoey จาก Glasgow University ที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
DSC_0125

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Daelim University College ประเทศเกาหลีใต้

ผู้แทนจาก Daelim University College ประเทศเกาหลีใต้ นำโดย Prof.Dr. Cheol Hwan Kim และ Prof. Dr. Dong Woo Kim พร้อมกับนักศึกษา จำนวน 30 คน ได้มาเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 โดยได้เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ และนั่งรถ NGV เยี่ยมชมรอบมหาวิทยาลัย
DSC_0111

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การเขียนผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร”

งานมาตรฐานการศึกษาและแผนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การเขียนผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร” ให้กับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แนวทางในการเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSCF9054

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกภาควิชาฯ/โครงการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ทำความรู้จักกัน และทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เป็นการแข่งขันกีฬา

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน