คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.
  • Bannerหลักสูตรอบรมผู้บริหาร
  • โครงการอบรมภายนอกปี2559

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

TR-59-600x400

ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนศ. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป

โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิต บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรมแล้วตั้งแต่วันนี้...เป็นต้นไป
DSC_0200

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง วศ.301 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วันวิสาข์ สกลภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
DSC_0093

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก HIDA, JAPAN

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr. Sadao Takeda, Senior Managing Director, Mr. Shingo Ikeda, Mr. Satoshi Matsunaga, General Manager, AMEICC Secretariat Support Office, The Overseas Human Resources and Industry Development Association ที่เดินทางมาประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เพื่อเปิดโอกาสในการทำความร่วมมือในอนาคต เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0075

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก University of Limerick, Ireland

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ Mr. Ian Grout Department of Electronic and Computer Engineering, University of Limerick, Ireland ที่เดินทางมาหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางด้านการวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_00195

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนาม MOU ร่วมกับ Cambodia Professional Organization ด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนระหว่างทั้งสองฝ่าย

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา เลิศโภคะสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้บริหารโครงการ TEP และ TEPE ร่วมพิธีลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (FOE/TU) และ Cambodia Professional Organization (CPO) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม วศ.702 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_01540

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร. กฤษฎา ไชยสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 45 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารและการจัดการ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง วศ.301 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
13422473_1202561709774828_8397934608071450529_o

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม “บำบัดโรค ชะลอวัยได้สุขภาพดี ด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด”

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมอบรมโครงการ"บำบัดโรค ชะลอวัย ได้สุขภาพดี ด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด" เมื่อวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด Wellness City อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
DSC_0040

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญสื่อมวลชนร่วมสัญจร ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ มธ. ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญสื่อมวลชนร่วมสัญจรการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อประกาศความพร้อมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการผลิตบุคลากรป้อนตลาดอุตสาหกรรมใหม่ ระดับนานาชาติ ด้วยหลักสูตรนานาชาติด้านวิศวกรรมยานยนต์
5326

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Tunghai University

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ได้แก่ รศ.ดร.ศุภชัย สุรพันธ์ และรศ.ดร.จรี ไชยชาญ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Tunghai University ได้แก่ Prof. Dr. I-Kuan Yang, Dean of College of Engineering and Professor of Chemical and Materials Engineering, Prof. Dr. Chin-Yin Huang, Department of Industrial Engineering and Enterprise Information, Ms. Rachel Huang, Director of International Cooperation Office of International Education & Programs
DSC_0144

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้แทนจากออสเตรเลีย

ศาสตราจารย์ ดร. ประมวญ เทพชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ คณะผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลียและรัฐบาลออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน