คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.
  • Bannerหลักสูตรอบรมผู้บริหาร
  • ประชุม CEPSI2016
  • วันแม่

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

DSC_0132

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก Waterford Institute of Technology, Ireland

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Waterford Institute of Technology, Ireland เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_01252

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสัมมนา ENGR TU Forum ประจำปี 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา เลิศโภคะสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ENGR TU Forum ประจำปี 2559 ในหัวข้อเรื่อง The Exciting World of Hydrogels, the Design, the Make-up, the Applications เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0049

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Pre Departure Orientation : TEP-NU ประจำปี การศึกษา 2559

โครงการ TEP และ TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน Pre Departure Orientation : TEP-NU ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อ ณ University of Nottingham ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 301 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
6

โครงการ TEP - TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการ TEP และ TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าเรียนจริง และเชื่อมความสัมพันธ์กับศิษย์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง SC 1002 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
DSC_0034

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมกล่าวต้อนรับ และให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ อาคารบรรยายเรียนรวม บร.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในงานได้มีการมอบรางวัลเรียนดี และรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ให้กับนักศึกษารุ่นพี่อีกด้วย
DSC_0501

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งตักบาตรพระสงฆ์ ในโครงการทำบุญตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในงาน มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป
DSC_0242

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาฝึกงานจาก University of Santo Tomas, Philippines

รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ไพจิตโรจนา จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ บุญญภิญโญ และ อาจารย์ ทัศฐา ศรีวาลัย จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี ร่วมกันมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาฝึกงานจาก University of Santo Tomas, Philippines จำนวน 11 คน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0452

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม Siam Bayshore จังหวัดชลบุรี โดยมี Ms. Shalini Srivastava, BK Birla Institute of Engineering and Technology และ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากร
DSCF0037

ศิษย์เก่า หลักสูตร TEP-UNSW โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมแก่ศิษย์ปัจจุบันก่อนไปศึกษาต่อใน 2 ปีหลัง

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน และ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ (TEP/TEPE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแก่ นักศึกษาหลักสูตร TEP-UNSW เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อ ณ University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า หลักสูตร TEP-UNSW เป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์ในการเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย โดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมโครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์
DSC_0040

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก AIT

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก School of Engineering and Technology (AIT) ที่เดินทางมาหารือความร่วมมือ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้