คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

PR-2558_resize_resize

ขอเชิญนศ. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2558 โดยศูนย์คอมฯ

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร นศ. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันนี้...เป็นต้นไป
DSC_0013

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการศึกษาต่อใน Business School สำหรับนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์”

Dr. Lee Martin อาจารย์ประจำ Business school จาก The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ บรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการศึกษาต่อ ใน Business School สำหรับนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์" เมื่อที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 418 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
20150407_132429

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษโดยอาจารย์จาก The University of Nottingham

Dr.Glyn Lawson อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอุตสาหการ จาก The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ บรรยายพิเศษในหัวข้อ Automotive Ergonomic ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอุตสาหการ ของโครงการ TEP-TEPE และนักศึกษาโครงการ AUTO-TU เมื่อที่ 7-9 เมษายน 2558 ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
535959_469682359852676_2939955824023016730_n

โครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี

โครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
pin_2

โครงการ TU-PINE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม PINE CAMP

เมื่อวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2558 โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม PINE CAMP โดยกิจกรรมหลักประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ CEO Talk เป็นการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาชีพและองค์กรชั้นนำ, Engineering@Work การอบรมทักษะแบบบูรณาการใน 3 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้าและอุตสาหการ และ Soft-En ผ่านทางกิจกรรมการออกแบบโครงสร้างอาคาร พร้อมทั้งการติดตั้งระบบไฟฟ้าอัจฉริยะภายในอาคารพร้อมทั้งฝึกทักษะการบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม และ กิจกรรมการแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
The_Power_AssistedWheelchair_Team

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัลจากโครงการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัลจากโครงการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นที่ อาคาร 9 อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสภาวิจัยแห่งชาติ
11088741_957708010935948_587340530313644050_o

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญวิทยากรต่างชาติบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 17-24 มีนาคม 2558 โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เชิญ Mr.George A. Kipens จากประเทศแคนาดา มาบรรยายพิเศษในวิชา Power Plant และ Mechatronics ให้แก่นักศึกษา TEPE ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
DSC_0218

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาตร์ จัดโครงการ “ค่ายเยาวชน ChemE Camp ครั้งที่ 3”

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา “ค่ายเยาวชน ChemE Camp ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2558 ณ โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเคมี โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 60 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม
DSC_0056

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 28 คน และอาจารย์ 5 คน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 โดยมี อาจารย์ ดร.กฤษฎา ไชยสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน