คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.
  • Bannerหลักสูตรอบรมผู้บริหาร
  • โครงการอบรมภายนอกปี2559

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

TR-59-600x400

ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนศ. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป

โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิต บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรมแล้วตั้งแต่วันนี้...เป็นต้นไป
DSC_0001

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากร

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกให้กับ Ms. Manusmriti Sharma อาจารย์จาก BK Birla Institute of Engineering and Technology (BKBIET) ที่เดินทางมาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2558

ผู้แทนจาก  Dalle Molle Institute for Artificial Intelligence (IDSIA), University of Applied Science of Southern Switzerland (SUPSI) มาเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 Prof. Roberto Montemanni ผู้แทนจาก Dalle Molle Institute for Artificial Intelligence (IDSIA), University of Applied Science of Southern Switzerland (SUPSI) มาเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการนำของรศ.ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์ และมีรศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
1449713910544

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับคัดเลือกให้เป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ในโครงการ JENESYS 2015

นายรุจิภาส บุญยง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ชาติ (สวทช.) ให้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015 (1st Batch : Group B – Technology Program) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ กรุงโตเกียว และเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น โดยทางรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
DSC_0052

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Kansai University ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตรจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Kansai University เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์
314078

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือกับบริษัท Robert Bosch Inc. (Thailand)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 Mr.Joseph Hong กรรมการผู้จัดการ บริษัท Robert Bosch Inc. (Thailand) ได้ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือด้านการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา กับหน่วยงานทางการศึกษาจาก 5 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบัน TGGS ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบัน SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
DSC_0178

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 4th International Symposium on Engineering, Energy and Environment (4th ISEEE)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย 6 แห่งในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Nagaoka University of Technology (NUT), Saitama University (SU) ,Tokyo Institute of Technology (TIT), Hiroshima University (HU), Yokohama National University (YNU) และ Toyohashi University of Technology พร้อมด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สถาบันนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 4th International Symposium on Engineering, Energy and Environment (4th ISEEE) ในหัวข้อ “Engineering for Sustainable Society: a Move toward a Better World” เมื่อวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
DSC_0146

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPex)

งานมาตรฐานการศึกษาและแผนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ ในเรื่องของ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) ” เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม วศ.702 ชั้น 7 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจประเมิน
DSC_0102

โครงการ TEP – TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน TEP – TEPE University Tour

โครงการ TEP และ TEPE ได้จัดงาน TEP – TEPE University Tour สำหรับผู้ปกครอง ที่โรงภาพยนตร์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย อาจารย์ ดร.จิรประภา กิมสุนทร ผู้อำนวยการโครงการฯ ได้ให้เกียรติบรรยายข้อมูลโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558
DSC05023

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย แก่นิสิตนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก 4 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 20 ทุน ทุนการศึกษาละ 20,000 บาท รวม 400,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสทางการศึกษา ณ ห้อง Persimmon Room ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้ เมื่อเร็วๆนี้

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน