คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.
  • โครงการอบรมภายนอกปี2559
  • Bannerหลักสูตรอบรมผู้บริหาร

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

TR-59-600x400

ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนศ. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป

โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิต บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรมแล้วตั้งแต่วันนี้...เป็นต้นไป
DSC_0414

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 82 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 82 ปี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 และได้ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา ที่ได้รับโล่รางวัลครูดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
DSC_0249

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก International Electric Vehicle Expo, Korea

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้การต้อนรับ Mr. Kim Daehwan, Chairman of International Electric Vehicle Expo, Mr. Gae-Myoung Lee, Dean of College of Engineering, JEJU National University และ Mr. Kim Changsik, Director of International Electric Vehicle Expo และคณะ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0065

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก University of Santo Tomas

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Faculty of Engineering, University of Santo Tomas, Philippines เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0200

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง วศ.301 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วันวิสาข์ สกลภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
DSC_0093

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก HIDA, JAPAN

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr. Sadao Takeda, Senior Managing Director, Mr. Shingo Ikeda, Mr. Satoshi Matsunaga, General Manager, AMEICC Secretariat Support Office, The Overseas Human Resources and Industry Development Association ที่เดินทางมาประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เพื่อเปิดโอกาสในการทำความร่วมมือในอนาคต เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0075

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก University of Limerick, Ireland

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ Mr. Ian Grout Department of Electronic and Computer Engineering, University of Limerick, Ireland ที่เดินทางมาหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางด้านการวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_00195

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนาม MOU ร่วมกับ Cambodia Professional Organization ด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนระหว่างทั้งสองฝ่าย

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา เลิศโภคะสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้บริหารโครงการ TEP และ TEPE ร่วมพิธีลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (FOE/TU) และ Cambodia Professional Organization (CPO) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม วศ.702 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_01540

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร. กฤษฎา ไชยสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 45 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารและการจัดการ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง วศ.301 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
13422473_1202561709774828_8397934608071450529_o

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม “บำบัดโรค ชะลอวัยได้สุขภาพดี ด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด”

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมอบรมโครงการ"บำบัดโรค ชะลอวัย ได้สุขภาพดี ด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด" เมื่อวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด Wellness City อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน