คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

Faculty of Engineering, Thammasat University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Engineering, Thammasat University.
  • iceee 2017
  • Faculty-tu-01
  • Bannerหลักสูตรอบรมผู้บริหาร

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

DSC_0046_%28640x425%29

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง  (CPD) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินภาระงานทางกาย (physical workload) และความเสี่ยงทางการยศาสตร์ (Ergonomics Risk Assessment)

งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินภาระงานทางกาย (physical workload) และความเสี่ยงทางการยศาสตร์ (Ergonomics Risk Assessment) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อการปรับปรุงและออกแบบงาน” เมื่อวันที่ 13–14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา วจ. 206 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
417534_%28640x360%29

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการ “สร้างสมดุลชีวิตพิชิตงาน”

เมื่อวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “สร้างสมดุลชีวิตพิชิตงาน” ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
DSC_0086

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วย SprutCAM Robot ”

งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) โดยเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วย SprutCAM Robot” เพื่อให้บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต เรียนรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสัมมนา วจ. 206 และห้องคอมพิวเตอร์ วจ.216 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
DSC_0626

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตา”

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และทีมงานในการนำอุปกรณ์ในการตรวจสุขภาพตาให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_00420

โครงการ TEP และ TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Pre-Departure Orientation : TEP-NU ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการ TEP และ TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน Pre- Departure Orientation : TEP-NU ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อ ณ The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
IMG_0373

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก  UNSW Sydney ประเทศออสเตรเลีย

อาจารย์ ดร. จิรประภา กิมสุนทร ผู้อำนวยการโครงการ TEP-TEPE พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กริช เจียมจิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ โครงการ TEP-TEPE ให้การต้อนรับ Mr. Lautaro Najari, Regional Manager: Mekong จาก UNSW Sydney ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำตัวรับตำแหน่งใหม่ ในฝ่ายการรับเข้าของ UNSW Sydney และวางแผนการทำงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโครงการ TEP-TEPE อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSCF2710

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน First Bhutan – Thailand Festival 2017

เมื่อวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2560 โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน “First Bhutan – Thailand Festival 2017” ณ Youth Development Fund Multipurpose Hall เมืองทิมพู ราชอาณาจักรภูฎาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองมิตรภาพระหว่างสองราชอาณาจักรที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และสานต่อความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างสองประเทศ
19059642_1574901179207544_879031618833912700_n

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก IUT of Angoulême ประเทศฝรั่งเศส นำเสนอผลการฝึกงาน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก IUT of Angoulême ประเทศฝรั่งเศส ได้นำเสนอผลการฝึกงานต่อคณาจารย์และรับประกาศนียบัตรจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 1. Mr. Mathieu Minié (อ.ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิสุทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) นำเสนอการพัฒนาโมไบล์แอพพลิเคชันสำหรับอ่านสถานะรถยนต์จาก OBD-II และเซ็นเซอร์ของสมาร์ตโฟน 2. Mr. Louis-Baptite Rabillon (อ.ที่ปรึกษา ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) นำเสนอการออกแบบหุ่นยนต์ (Robot Arm Modelling and Programming)
406143

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก City University of Hong Kong

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Dr.Rosa H. M. Chan, Asst. Prof. Department of Electronic Engineering, City University of Hong Kong ที่เดินทางมาหารือความร่วมมือ และบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยด้าน Brain-machine interface ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
DSC_0540

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม เรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบการก่อสร้างด้วยวิธีการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์

งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์และออกแบบการก่อสร้างด้วยวิธีการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วศ. 103 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้

ข่าวหน่วยงาน