คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP&TEPE จัดงาน SEP Talk


โครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน SEP Talk เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556  ณ ห้อง วศ.702 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาจำนวน 14 คน ที่จะไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศต่างๆ เช่น  ไอส์แลนด์ เบลเยี่ยม สวีเดน โปรตุเกส ญี่ปุ่น นอร์เวย์ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และมีรุ่นพี่ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วย