คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายเรื่อง “Tunnel Junctions from First Principals”


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ ENGR TU FORUM  ในหัวข้อการบรรยายเรื่อง “Tunnel Junctions from First Principals” โดย Dr.Thomas David Archer จาก School of Physics, Trinity College, Dublin, Ireland เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้