คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember


โครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ที่มีคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา เดินทางมาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ TEP & TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  เจียศิริพงษ์กุล ผู้อำนวยการโครงการ TEP&TEPE ให้ข้อมูลด้านต่างๆ ของโครงการฯ
 

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้