คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


อาจารย์ ดร.วรุณศักดิ์  เลี่ยมแหลม  รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ปวเรศ  ชมเดช  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารงานด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556  ณ  ห้อง วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้