คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจรจาความร่วมมือการให้ทุนแก่นักศึกษากับ ACRO(Thailand) co.,Ltd.


Mr.Kondo  ITSUO และ Mr. atsuhoto  Kuchi  ผู้บริหารจาก ACRO(Thailand) co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเกษตรกรรม 2 ล้อ 4 ล้อ และเครื่องใช้ไฟฟ้า  เดินทางมาเจรจาในประเด็นความร่วมมือเรื่องการให้ทุนแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเข้าฝึกงานที่ ACRO(Thailand) co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ปีละไม่น้อยกว่า 35 คนโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้