คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ และการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน (3rd ISEEE)  กับผู้แทนจาก Saitama University


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ต้อนรับ Prof.Dr.Masato Saitoh จาก Department of Civil and Environmental Engineering, Saitama University ที่เดินทางมาเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และหารือการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน  3rd International Symposium on Engineering, Energy and Environment (3rd ISEEE) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2556 ณ ห้อง วศ.202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.นคร  ภู่วโรดม ร่วมให้การต้อนรับ

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้