คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายเยาวชน ChemE Camp ครั้งที่ 2


ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (โครงการค่ายเยาวชน ChemE Camp ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2557  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 54 คน จากผู้สมัคร 178 คน ที่ได้ทำการคัดเลือกแล้ว  โครงการค่ายเยาวชน ChemE Camp ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน ChemE Camp มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางวิศวกรรมเคมี และมีแนวคิดทางด้านการแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถมีการปรับตัวเข้าสู่สังคม รวมถึงมีความสามารถในการทำงานเป็นหมู่คณะได้ดี ทำให้เกิดสังคมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ขึ้น

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้