คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิชาการ (Academic Week 2014)  ประจำปีการศึกษา 2556


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  อัศวเทศานุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิชาการ (Academic Week 2014) ประจำปีการศึกษา 2556 และงาน ENGINEERING JOB FAIR # 4 เมื่อวันที่ 11 และ 12 กุมภาพันธ์ 2557 บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีการแสดงผลงานและนำเสนอเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยรูปแบบเป็นการติดโปสเตอร์และการนำเสนอผลงาน  โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโปสเตอร์ดีเด่นระดับปริญญาตรีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และระดับบัณฑิตศึกษา ทุกสาขาวิชาร่วมรับฟังการนำเสนอ  โดยในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีการมอบรางวัลผลการจัดโปสเตอร์ดีเด่น ณ ห้อง วศ.301 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในประเภทต่างๆ โดยมี อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  วงษ์ประดับไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้มอบรางวัล ดังนี้

ระดับปริญญาตรี 

ประเภท “รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า”

ชื่อผู้ได้รับรางวัล  นายประมุข ชัยศาสตรศิลป และ นายณัฐกร พรหมวงศา

เรื่อง Automatic Accelerometer Reorientation  for Driving Event Detection Using Smartphone

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์

 

ประเภท “รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์”

ชื่อผู้ได้รับรางวัล นายสุภชัย ชัยประทุม

เรื่อง The supporting system of exercise with Android

อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ณรงค์ บวบทอง

 

ประเภท “รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ”

ชื่อผู้ได้รับรางวัล  นายวรรณสิทธิ์  จันทร์กลม และนางสาวษิรดา  แสงค้อม

เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบจำลองอย่างรวดเร็ว

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร.จิรวรรณ  คล้อยภยันต์

 

ประเภท “รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา”

ชื่อผู้ได้รับรางวัล   นางสาวนวมลวรรณ ศิริมา และนายณัฐพล เตชะปรีชาวงศ์

เรื่อง การจำลองน้ำท่าในลุ่มน้ำคลองหลังสวนด้วยโปรแกรม MIKE 11

อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์.ดร.ชวลิต  ชาลีรักษ์ตระกูล

 

ประเภท “รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล”

ชื่อผู้ได้รับรางวัล  นายทศพร  กลิ่นมาลี และ นายทศพล  ประดิษฐ์ 

เรื่อง การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องอบเด็กแรกเกิด

อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ

 

ประเภท “รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ระดับปริญญาตรี โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE)”

ชื่อผู้ได้รับรางวัล  นายธนยศ ทิมสุวรรณ และ นายกิดานนท์ พรหมวงษ์

เรื่อง The Retractable speed bump

อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์.ดร.ดุลยโชติ  ชลศึกษ์

 

ประเภท “รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ระดับปริญญาตรี โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM)”

ชื่อผู้ได้รับรางวัล      นายกฤษกร เนียมนิล, นายกิตติโชค สีกาแก้ว และนายจักรธร ศรีโรบล

เรื่อง คุณสมบัติเชิงกลและการหดตัวแบบแห้งของมอร์ตาร์ผสมเถ้าลอยระยอง

อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

ประเภท “รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า”

ชื่อผู้ได้รับรางวัล  นายวัสนันทน์ แสงจันทร์

เรื่อง Stock Analysis Using Continuous Wavelet Transform

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์

 

ประเภท “รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ”

ชื่อผู้ได้รับรางวัล  นางสาวกัลย์กมล  เดชะศาศวัต

เรื่อง สมบัติเชิงกลของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (PBS) ผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (TPS)  จากแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปรไฮโดรโฟบิก

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรารัตน์ กังสัมฤทธิ์

 

ประเภท “รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ชื่อผู้ได้รับรางวัล  นายอมรเทพ จิรศักดิ์จำรูญศรี

เรื่อง Evaluation of seismic site effects for Bangkok deep basin

อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์.ดร.นคร ภู่วโรดม

 

ประเภท “รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ชื่อผู้ได้รับรางวัล   นายปรเมศวร์  จั่นงาม

เรื่อง สารลดตะกรันจากธรรมชาติสำหรับกระบวนการผลิตน้ำตาลจากอ้อย

อาจารย์ที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย์.ดร.แคทลียา  ปัทมพรหม

 

ประเภท “รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ชื่อผู้ได้รับรางวัล   นายณัฐดนัย หนักแน่น

เรื่อง ผลของการจัดวางกลุ่มอิเล็กโทรดต่อลมหมุนวนตั้งฉากและการนำความชื้นออกจากแพคเบดพรุน

อาจารย์ที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย์.ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์

 

รางวัลชนะเลิศระดับคณะ

ประเภท “รางวัลโปสเตอร์ดีเด่นระดับปริญญาตรี”

 ชื่อผู้ได้รับรางวัล   นายธีรพงศ์   ซึรัมย์ และ นางสาวมนาภรณ์   โสตถิวัตน์

 เรื่อง “การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร”

 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หาญพล พึ่งรัศมี

 

ประเภท “รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา”

ชื่อผู้ได้รับรางวัล นายรัฐพงธ์  สังขหนุน

เรื่อง “แซมเปิลเอนโทรปีจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะแบบสั่นพริ้ว

มีความสัมพันธ์กับความแปรปรวนของอัตราการเต้นจองหัวใจ: การศึกษาในแง่กลไกการเกิดโรค

และปฏิสัมพันธ์ระหว่างหัวใจและสมอง"

อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์.ดร.เกสร   สุวรรณประเสริฐ

 

ประเภท “รางวัล Popular Vote”

ชื่อผู้ได้รับรางวัล นายอัคคเดช บัวรัตน์ และนายนรนิติ ไพรสณฑ์

เรื่อง “Evaluation of Fruit Peels for Ethanol Production"

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.มาลี  สันติคุณาภรณ์

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้