คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558  ณ  บริเวณโถงชั้น 1  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และให้ปัจฉิมโอวาท อวยพรศิษย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผูกข้อมูลศิษย์ จากคณาจารย์ทุกภาควิชา และถ่ายรูปหมู่ระหว่างศิษย์ อาจารย์ ในช่วงบ่ายได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “วิธีและขั้นตอนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” โดย วิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ธเนศ วีระศิริ

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้