คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง  “การวิเคราะห์และออกแบบการก่อสร้างด้วยวิธีการจำลองฯ”  โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา


     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดสัมมนาเรื่อง "การวิเคราะห์และออกแบบการก่อสร้างด้วยวิธีการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์" โดย ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์ และ ผศ.ดร.ดนัย วันทนากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

      ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  

      ณ อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

                                      ***อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***

      ติดต่อลงทะเบียน
      ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
     โทรศัพท์ 0 2564 3001 - 9 ต่อ 3039
     โทรสาร  0 2564 3022
     E-mail : infocivilTU@yahoo.com 
     Web : www.facebook.com/infocivilTU

 

เอกสารแนบ:
รายละเอียด Seminar-simulation tucivil