คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนา ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีตกลงราคา”


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยงานคลังและพัสดุ จัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีตกลงราคา” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง วศ. 301  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยมี คุณเรณู  ฤกษ์บัญชี หัวหน้างานคลังและพัสดุ และ คุณโยธิน  อุทยานิล นักวิชาการพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

การจัดโครงการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา และให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวความคิดและซักถามปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้