คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557  ณ  สนามฟุตบอลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกภาควิชาฯ การแข่งขันกีฬาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ฟุตบอล ชักกะเย่อ และแชร์บอล โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์จากภาควิชาและโครงการต่างๆ เข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 คน

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้