คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Kyushu Institute of Technology


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Eiji Hayashi, Assoc. Prof. Masaki Fuchiwaki, Asst. Prof. Panart Khajornrungruang, จาก Department of Mechanical Information Science and Technology, Kyushu Institute of Technology, Japan ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ผลการหารือคือ ทาง Kyushu Institute of Technology จะให้ทุนแก่นักศึกษาฝึกงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาโท ที่สนใจทำวิจัยในสาขา Robotics หรือ Fluid Dynamics เป็นเวลา 1-2 เดือน โดยจะให้ทุน 150,000 เยน สำหรับเป็นค่าตั๋วเครื่องบินและที่พักไม่เกินสองเดือน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเดินทางในช่วงใดก็ได้ระหว่างธันวาคม 2557 – มีนาคม 2558

หมายเหตุ - ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายวิเทศฯ (รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์) หรือภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (อ.ดร.กริช เจียมจิโรจน์)

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้