คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

สำนักงานบริหารการวิจัย ประกาศเปิดรับวิทยานิพนธ์เพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556


      ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เล็งเห็นความสำคัยของการทำวิทยานิพนธ์และมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดให้มีรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นขึ้น โดยพิจารณาคัดเลือกจากวิทยานิพนธ์ดีเด่นของแต่ละคณะ ที่จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และจัดสัมมนาวิทยานิพธ์ดีเด่นเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นต่อวงวิชาการต่อไป มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรประกาศรับวิทยานิพนธ์เพื่อเข้ารับการพิจารณาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 

    สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2556

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้