คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

กองบริหารการวิจัย ประกาศเปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2557


     ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2557 ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน หรือทำงานวิชาการในระดับคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา จำนวน 40 ทุน แบ่งเป็นทุนระดับปริญญาเอก ทุนละ 50,000 บาท/ปีการศึกษา และทุนระดับปริญญาโท ทุนละ 40,000 บาท/ปีการศึกษา

    สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ทุนผู้ช่วยสอน ปีการศึกษา 2557

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้