คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ป.เอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ภาคเรียนที่ 2/2557


     โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้มีความประสงค์จะเข้าศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2557 จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

    หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 5 หมวดวิชา
    - หมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
    - หมวดวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
    - หมวดวิชาวิศวกรรมเคมี
    - หมวดวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    - หมวดวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

    คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
    1. สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
          - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
          -  ผลการเรียนดีอยู่ในระดับเกียรตินิยม หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
     2. สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
          - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
          - มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.50 ผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าในระดับปริญญาโท จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เป็นยอมรับ เช่น บทความในวารสารทางวิชาการ หรือ บทความในที่ประชุมวิชาการที่มีคณะกรรมการกลั่นกรองในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

     สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรับสมัคร ป.เอก
ใบสมัคร

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้