คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญวิทยากรต่างชาติบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษา


เมื่อวันที่ 17-24 มีนาคม 2558 โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เชิญ Mr.George A. Kipens จากประเทศแคนาดา มาบรรยายพิเศษในวิชา Power Plant และ Mechatronics ให้แก่นักศึกษา TEPE ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล