คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

โครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินและทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยวิธีการอย่างง่าย สำหรับพนักงานในภาคอุตสาหกรรม


      ในช่วงชีวิตของมนุษย์ ย่อมมีความปรารถนาอยากให้ตนเองมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวง เหมือนดั่งคำกล่าวทางศาสนาพุทธที่ว่า   “อโรคยาปรมา ลาภา” ซึ่งแปลว่า ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ สิ่งนี้จึงกลายเป็นเป้าหมายที่สำคัญอย่างหนึ่งของชีวิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้มนุษย์จึงพยายามรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์อยู่เสมอ แต่การมีสุขภาพที่ดี ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบพื้นฐานอีกหลายๆ ด้าน เช่น สภาพทางร่างกาย สภาวะทางโภชนาการ สุขนิสัยและสุขปฏิบัติ สภาวะทางจิตใจ สติปัญญาและสภาวะทางอารมณ์ที่สดชื่นแจ่มใส การมีสมรรถภาพทางกายที่ดีจึงกลายเป็นความสำคัญที่ทำให้ชีวิตมีความสุขสมบูรณ์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

      สมรรถภาพทางกายที่ดีจึงหมายถึงความสามารถของบุคคลในการใช้ระบบต่างๆ ของร่างกายเพื่อประกอบกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงออกซึ่งความสามารถทางร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือได้อย่างหนักติดต่อกันโดยไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อยและสามารถฟื้นเข้าสู่สภาพปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น การทราบสมรรถภาพของร่างกายจึงกลายเป็นวิธีประเมินความสามารถทางด้านร่างกายของตนเองและยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยเลือกกิจกรรมการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล และยังเป็นเกณฑ์ในการประเมินความก้าวหน้า เพื่อการปรับปรุงสมรรถภาพทางกายให้เกิดความสมบูรณ์ได้อีกด้วย

     สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารด้างล่างนี้ และลงทะเบียนผ่าน http://goo.gl/T7DeFV

 

เอกสารแนบ:
รายละเอียดกิจกรรม

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้