คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2558


ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 2 มี.ค. - 10 มิ.ย. 2558 นั้น  บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตามรายละเอียดดังแนบด้านล่างนี้ 

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำภาคการศึกษา 2558

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้