คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 4th International Symposium on Engineering, Energy and Environment (4th ISEEE)


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย 6 แห่งในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Nagaoka University of Technology (NUT), Saitama University (SU) ,Tokyo Institute of Technology (TIT), Hiroshima University (HU), Yokohama National University (YNU) และ Toyohashi University of Technology พร้อมด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สถาบันนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 4th International Symposium on Engineering, Energy and Environment (4th ISEEE)
ในหัวข้อ “Engineering for Sustainable Society: a Move toward a Better World” เมื่อวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2558  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี ดร.ขวัญฤดี  โชติชนาทวีวงศ์ ที่ปรึกษาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ Mr. Yoshinori FURUKAWA, Chief Representative for Asian Region, Asian Representative Office in Bangkok Bangkok, New Energy and Industrial Technology Development Organisation (NEDO) เป็น Keynote Speakers และมี Prof. Dr. P. S. Bhatnagar เป็น Invited Speaker

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้