คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนศ. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป


ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับรับสมัครอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษา บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

กับหลักสูตรด้านต่างๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://prg.engr.tu.ac.th/training

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้