คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. จัดกิจกรรม MATLAB/Simulink tutorial workshop for automotive industry


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรม MATLAB/Simulink tutorial workshop for automotive industry เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 220 คน จาก 23 สถาบันการศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คาดหวังให้นักศึกษาเหล่านี้ ไปสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของ MATLAB/Simulink รวมทั้งการทำงานเป็นนักพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไป โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และ สมาคมเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวไทย (TESA)

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้