คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

งานบัณฑิตศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2559


ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2559 โดยได้สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว ตามรายชื่อดังแนบด้านล่างนี้ อนึ่ง ให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการตามปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2559

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้