คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

วิศวกรรมทางการแพทย์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท - ป.เอก ประจำภาค 2/2559


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์
  ประจำปีการศึกษา 2/2559  ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2559

  การสมัครสอบ  ผู้สมัครสามารถสมัครได้  2  วิธี คือ

 1. สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

     ตั้งแต่วันนี้ - ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ) เวลา 09.30 – 16.30 น.

2. สมัครสอบทางไปรษณีย์

    รับสมัครตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้ - ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2559

    - ส่งใบสมัครโดยซื้อธนาณัติ 700 บาท (โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์) แล้วแนบธนาณัติมากับใบสมัครแล้วส่งมาที่

      งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

   *** รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารแนบค่ะ*** 

 

เอกสารแนบ:
ประกาศรับสมัครประจำภาคเรียนที่ 2-2559
ปฏิทินกิจกรรม 2-2559
ใบสมัคร

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้