คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก Chung-Ang University


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Chung-Ang University  ประเทศเกาหลี  ได้แก่ 1. Prof. Hong Sun Ryou, Ph.D., Executive Vice President for Research, Dean of Graduate School, 2. Prof. Ho-Hyun Park, Ph.D., Professor, School of Electrical and Electronics Engineering, และ 3. Ms. Grace (Jung-soon) Kang, Office of International Affairs วัตถุประสงค์ของการเข้ามาเจรจาในครั้งนี้คือ การแนะนำมหาวิทยาลัยและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้ทุนแก่นักศึกษา เพื่อไปแลกเปลี่ยนหรือทำวิจัยในระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก ทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ทุน “Young Scientist Scholarship” ซึ่งเป็น Full scholarship ในระดับปริญญาโท-เอก ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา โดยนักศึกษาสามารถสมัครเรียนได้ทั้งสองเทอม ทั้งนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://oia.cau.ac.kr
(หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ลงนาม MOU กับ มธ. ในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว)

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้