คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ขยายระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ชุด (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ขยายระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 21 ถึง 31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องงานบริหารการเงินและแผนงาน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ระหว่างวันที่ 21 ถึง 31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้องงานบริหารการเงินและแผนงาน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

 

เอกสารแนบ:
ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ขยายระบบเครือข่ายไร้สาย

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้