คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

นักศึกษาโครงการ TU-PINE คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ประจำปี 2559


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ภู่วโรดม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและทีมงานจาก บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการมอบทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ประจำปี 2559 จากบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้กับน.ส.กมลวรรณ  อรุณมนี  และนายนิธิ วงศ์ซื่อสัตย์ นักศึกษาโครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากคุณชัยเฉลิม บุญญานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดและการขาย บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบทุนดังกล่าว ซึ่งหัวข้อการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ของนักศึกษา คือ การศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง โดยใช้กฎกระทรวงมาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมืองและสมาคมคอนกรีตอเมริกา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ ศิริมนตรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยดังกล่าว

 

 

ข่าวหน่วยงาน

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้