คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก The University of Nottingham, Ningbo, China


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้นำ Dr. Dunant Halim, Associate Professor in Mechanical Engineering, Faculty Director of Teaching, The University of Nottingham, Ningbo, China เข้าพบปะหารือกับรองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  วังศกาญจน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่ห้อง วศ. 202-2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้