คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ {title}

ข่าวอบรม/สัมมนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และเพื่อการเรียนรู้ ด้วยตนเอง เรื่อง “บันทึกความทรงจำ(online) สู่คนรุ่นหลังผ่าน Facebook” (2/4/2018)
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรม เรื่อง “ความรู้พื้นฐานในการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx” (27/11/2017)
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรม เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา” (25/10/2017)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง  (CPD) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินภาระงานทางกาย (physical workload) และความเสี่ยงทางการยศาสตร์ (Ergonomics Risk Assessment) (18/7/2017)
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการ “สร้างสมดุลชีวิตพิชิตงาน” (18/7/2017)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วย SprutCAM Robot ” (11/7/2017)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม “ความรู้พื้นฐานในการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕” (23/5/2017)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 ชุด (28/3/2017)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในองค์กร (13/1/2017)
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพ (Professional Communication)” (29/8/2016)
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ” (10/8/2016)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558 (24/6/2016)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม “บำบัดโรค ชะลอวัยได้สุขภาพดี ด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด” (14/6/2016)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเทคนิค การเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 (27/4/2016)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการสื่อสาร และเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (1/3/2016)

 1 2 3 >  Last ›

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้